FERA:n väitöskirja- ja pro gradu -palkinnot jaettiin Kasvatustieteen päivillä

Julkaistu: 29.11.2022 18:05

Kasvatustieteellisen seuran vuotuisten väitöskirja- ja pro gradu -palkintojen saajat palkittiin Kasvatustieteen päivillä Oulussa. Palkintoraadin lausuntoihin voi tutustua ohessa. Onnea palkituille!

Väitöskirjapalkinto

Ehdotamme vuoden väitöskirjaksi Mirva Heikkilän työtä Agency as polyphony: Student and primary teachers’ narration embedded in theory and practice. Heikkilän artikkeliväitöskirja käsittelee luokanopettajaopiskelijoiden ja luokanopettajien toimijuutta yhdistäen aihepiirissä ansiokkaasti teorian ja käytännön. Luokanopettajien toimijuutta ei ole aikaisemmin myöskään tutkittu tältä kantilta, joten työ tuo lisävaloa aiheeseen. Kuten teoksen johdanto-osiosta voi lukea, hallitsee kirjoittaja alan aikaisemman tutkimuksen ja käy sen kanssa vuoropuhelua suhtautuen kriittisesti yksilökeskeiseen- ja osin sosiokulttuuriseenkin toimijuus-tutkimukseen. Heikkilä osoittaa työssään monipuolista ja innovatiivista metodien soveltamista analysoidessaan aineistonsa narratiivisen menetelmän keinoin, tukeutuen bakhtinilaiseen äänen metaforaan. Samalla hän käsitteellistää alan keskeiset käsitteet osin uudelleen moniäänisyyden kautta. Artikkeliväitöskirjan osatutkimukset on julkaistu kansainvälisissä korkeatasoisissa lehdissä, ja ne tarjoavat eväitä opettajankoulutuksen kehittämiseen. Lopuksi Heikkilä nostaa esiin varteenotettavia jatkotutkimusaiheita.

Pro gradu -palkinto

Ehdotamme vuoden pro gradu -tutkielmaksi Marko Huuselan ja Nestori Kilven tutkielmaa Suhteellisen iän yhteys PISA 2018 -tutkimuksen lukutaidon ja matematiikan arviointialueiden tuloksiin Suomessa. Työssä tarkastellaan sen otsikon mukaisesti suhteellisen iän merkitystä oppimistuloksille. Yhteyksien etsiminen näiden ilmiöiden väliltä ei ole varsinaisesti uusi kasvatustieteellinen tutkimuskysymys, mutta kirjoittajat tuovat sen uudella tavalla suomalaiseen kontekstiin. On kansainvälisestikin mielenkiintoista, miten suhteellisen iän merkitys näkyy vielä 15-vuotiaiden ikäluokassa. Tutkielman teoriatausta ja metodologian esitys on esitetty erinomaisesti, samoin kuin alan aikaisempi tutkimuskirjallisuus, niin kotimaasta kuin ulkomailtakin. Haastavaa menetelmää sovelletaan sujuvasti, gradu-tasolle jopa poikkeuksellisen hyvin. Työn kieliasu on oikeakielistä ja sujuvaa. Hetkittäin työ muistuttaa enemmän väitöskirjaa kuin pro gradu -tutkielmaa. Työ valaa erinomaisen pohjan mahdolliselle jatkotutkimukselle.