Ohjeita

Ohjeita käsikirjoittajille

Sarjassa julkaistaan tieteellisesti korkeatasoisia kasvatustieteellisiä tutkimusraportteja, väitöskirjoja ja erilaisia tutkimuksellisesti painottuneita kokoomateoksia. Julkaisujen kielenä voi olla suomen ja ruotsin lisäksi englanti tai jokin muu vieras kieli. Vieraskieliseltä julkaisulta edellytetään, että tekstin kieliasu on tarkistettu ennen kuin sitä tarjotaan toimitusneuvostolle. Etukäteen on myös hyvä miettiä, mikä on julkaisun tarkoitus, miten se liittyy ajankohtaiseen keskusteluun ja millaisia kohderyhmiä sillä mahdollisesti olisi. Julkaisusarja on vertaisarvioitu.

Kirjan ulkoasu

Julkaisusarjassa julkaistavat teokset ovat kooltaan A5 (147 x 210 mm). Kannen ulkoasusta sovitaan yhdessä kirjoittajan kanssa.

Käsikirjoituksen muoto

Sarjaan tarjottavien käsikirjoitusten tulee olla sisällöltään ja kieleltään täysin valmiita, jotta ne voidaan lähettää edelleen refereille. Käsikirjoitukset lähetetään sähköpostin liitetiedostona word- tai rtf-muodossa toimitusneuvoston sihteerille.

Teoksen nimen tulee olla mielenkiintoa herättävä ja ytimekäs. Usein on hyvä käyttää lyhyttä pääotsikkoa ja tarkentavaa alaotsikkoa. Nimilehden jälkeen julkaisuun tulee tutkimusraporttien tiivistelmät, esipuhe ja sisällysluettelo.

Toimitettuihin teoksiin liitetään myös kirjoittajaluettelo taustalaitoksineen. Tutkimusraportin liitteiden määrä tulee pitää minimissään. Samoin alaviitteiden käyttö tekstissä.

Käsikirjoituksesta poistetaan kaikki kirjoittajan tai kirjoittajien henkilöllisyyteen viittaavat tekstit ja lähdeviitteet tunnistamisen estämiseksi arviointikierroksella. Viittaukset palautetaan tekstiin ja lähdeluetteloon julkaisuvaiheessa.

Käsikirjoitus kirjoitetaan (sivukoko A4) jollakin yleisesti käytetyllä fontilla, esim. Times New Romanilla, pistekoko 12. Suositeltava rivinväli on 1,5 ja marginaalit 25 mm. Kappaleet erotetaan tyhjällä rivillä. Tekstiä ei tavuteta. Vasen reuna tasataan. Tekstissä on hyvä käyttää yhtenäistä tekstin korostustapaa, mieluiten kursiivia. Taulukoissa ja kuvioissa suositellaan käytettäväksi Arial- tai Helvetica-fonttia, pistekoko 8–9. Kuviot ja taulukot numeroidaan ja nimetään. Kuvion otsikko tulee kuvion alle, taulukon otsikko sen yläpuolelle. Tekstiin sisällytetään viittaus kuhunkin kuvioon ja taulukkoon (esim. ks. kuvio 1) (välttäkää ilmaisuja, kuten ”seuraavassa taulukossa”, koska taitetussa julkaisussa taulukoiden ja kuvioiden paikka saattaa poiketa alkuperäisestä. Kuviot ja taulukot sijoitetaan tekstiin niiden toivotuille paikoille, mutta pyydämme, että lähetä ne myös alkuperäistiedostoina. Sarja on yksivärinen, mutta kuvioissa voi värien asemasta käyttää harmaasävyjä.

Lähdeviitteet ja -luettelo

Lähdeviittauksissa käytetään Kasvatus-lehden ohjeita suomenkielisessä ja APA-viittaustyyliä englanninkielisessä julkaisussa. Tärkeää on, että lähdemerkintätapaa käytetään systemaattisesti koko julkaisussa, myös toimitetuissa teoksissa. Lähdeviittauksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä niissä on usein puutteita, joiden korjaaminen jälkikäteen on työlästä ja aikaa vievää.

Vertaisarviointi

Sarjan julkaisut käyvät läpi kahden riippumattoman arvioijan vertaisarvioinnin (ns. double-blind arviointi). Refereistä päättää sarjan toimitusneuvosto. Arvioitsijat (refereet) tarkastelevat ainakin seuraavia asioita:

Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) on myöntänyt Kasvatusalan tutkimuksia -julkaisusarjan käyttöön vertaisarviointitunnuksen merkkinä siitä, että julkaisusarjan vertaisarviointi on toteutettu kansainvälisen tiedeyhteisön noudattamien laadullisten ja eettisten vaatimusten mukaisesti. Tunnuksen haltijana TSV antaa käyttöoikeuden kaikille tiedekustantajille, jotka sitoutuvat noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja sekä edistämään omassa toiminnassaan Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeen ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisia periaatteita. Lisätietoa tunnuksesta ja sen käyttöehdoista Tieteellisten seurain valtuuskunnan verkkosivuilta: www.tsv.fi/tunnus 

Käsikirjoituksen lähettäminen

Käsikirjoitukset lähetetään sähköpostin liitetiedostoina toimitusneuvoston sihteerille (fera-julkaisusarja@jyu.fi). Käsikirjoituksen mukana pyydetään ilmoittamaan selvästi julkaisun kirjoittajan tai kirjoittajien (toimitetuissa teoksissa toimittajan tai toimittajien sekä kirjoittajien) yhteystiedot: nimi, toimi, osoite, puhelin ja sähköposti. Yhteystietoihin merkitään vähintään yksi henkilö yhteyshenkilöksi.

Lisäksi mukaan tulee liittää:
a) tiedot taustalaitoksesta tai taustalaitoksista ja taustalaitosten yhteyshenkilöistä sekä
b) kuvaus siitä, miten teoksen tuotantokustannukset on suunniteltu jaettavaksi taustalaitosten kesken.

Lisätietoja ohjeista ja julkaisusarjasta saa toimitusneuvoston sihteeriltä.

Avoimen tieteen periaatteet

Kasvatusalan tutkimuksia -julkaisusarja toimitusneuvosto suosittelee, että kirjoittajat rinnakkaistallentavat julkaisusarjassa julkaistut artikkelinsa oman organisaationsa julkaisuarkistoon mahdollisimman pian.

Rinnakkaistallennus edistää artikkelin löydettävyyttä, koska se on helposti löydettävissä julkaisuarkistosta hakukoneiden avulla. Koska julkaisuarkistossa artikkelin julkaisutiedot ovat näkyvissä myös itse kokotekstin embargoaikana, rinnakkaistallennus ohjaa tiedonhakijaa myös alkuperäisen julkaisun pariin.

toimitusneuvoston sihteeri
Anna-Maija Tuuliainen