Hallituksen esittely

Puheenjohtaja Heli Ruokamo

HELI RUOKAMO on Kasvatustieteen, erityisesti mediakasvatuksen professori, tutkimuksesta vastaava varadekaani kasvatustieteiden tiedekunnassa ja Mediakasvatus Hubin johtaja Lapin yliopistossa. Hän on työskennellyt kolme vuotta Stanfordin yliopiston lääketieteen tiedekunnassa ja H-STAR -instituutissa vierailevana tukijana.   Ruokamo on Sino-Finnish JoLii Teacher Training Centerin johtaja Suomessa ja Joint Learning Innovation Institute:n (JoLii) johtoryhmän jäsen. Hän on Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston jäsen ja toinen varapuheenjohtaja, Ruokamo toimii Suomen kasvatustieteellisen seuran puheenjohtajana.

Varapuheenjohtaja Teemu Valtonen

Professori Teemu Valtonen (KT) työskentelee Itä-Suomen yliopistossa (UEF) Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastossa. Hänen tutkimusintressinsä keskittyvät tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöön sekä käyttöönottoon liittyviin tekijöihin. Viime aikoina tutkimustyö on kohdistunut myös Flipped Classroom/Learning mallien käyttöön yliopistokontekstissa sekä koneoppimisen ja tekoälyn rooleihin osana oppilaiden tulevaisuuden taitoja.

Sihteeri Satu Piispa-Hakala

Satu Piispa-Hakala, KM, FM, työskentelee Itä-Suomen yliopistossa Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastossa projektitutkijana ja tohtorikoulutettavana. Hänen tutkimuksensa koskee työssäolevien opettajien digipedaogista osaamista. Piispa-Hakala on aloittanut seuran sihteerinä 2020.

Rahastonhoitaja Saku Määttä

Saku Määttä, KM, työskentelee Turun yliopistolla väitöskirjatutkijana. Hän toimii osana Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen matematiikan tutkimusryhmää sekä Growing Mind projektia. Hänen tutkimuksensa keskittyy peruskouluikäisten oppilaiden matemaattiseen osaamiseen, matemaattiseen ajatteluun sekä spontaaniin huomion kiinnittämiseen matemaattisiin piirteisiin ympäristössä. Seuran rahastonhoitajana hän on aloittanut vuonna 2022.

Tiedottaja Antti Ronkainen

Antti Ronkainen, KM, työskentelee Itä-Suomen yliopistossa kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen oppiaineessa yliopisto-opettajana. Tiedottajan tehtävää hän on hoitanut vuodesta 2012

Hallituksen jäsenet

Hanna Järvenoja

Hanna Järvenoja (KT) työskentelee apulaisprofessorina (tenure track) Oppimisen ja Koulutusteknologian tutkimusyksikössä (LET) Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnassa. Hän on myös Turun Yliopiston dosentti. Järvenoja toimii tällä hetkellä mm. European Association for Learning and Instruction (EARLI) motivaatio ja emootio tutkimuksen SIG -ryhmän koordinaattorina sekä editorina Frontline Learning Research -journaalissa. LET tutkimusyksikössä Järvenoja vastaa tutkimuksesta, joka kohdistuu erityisesti yksilöiden ja ryhmien motivationaalisiin ja emotionaalisiin prosesseihin ja niiden aktiiviseen säätelyyn osana sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tapahtuvaa oppimista eri oppimiskonteksteissa. Tutkimuksessaan Järvenoja hyödyntää erilaisia prosessimenetelmiä ja niiden yhtäaikaista analyysia.

Piia Seppänen

Tiina Soini-Ikonen

Tiina Soini-Ikonen (KT) työskentelee tutkimusjohtajana Tampereen yliopiston Kasvatuksen ja kulttuurin tiedekunnassa ja johtaa Oppiminen ja kehitys peruskoulussa tutkimusryhmää. Hän on myös Itä-Suomen yliopiston dosentti. Tiinan tutkimus kohdistuu koulutusinstituutioiden ja -yhteisöjen muutosprosesseihin, esimerkiksi opetussuunnitelmareformeihin, sekä peruskoulun oppilaiden ja ammattilaisten oppimiseen, hyvinvointiin ja toimijuuteen muutoksien keskellä. Hänen tutkimusryhmässään tehdään monimetodista tutkimusta, jonka keskiössä on monitasoisten prosessien ja toisiinsa vaikuttavien toimijaryhmien empiirinen tutkimus.

Janne Varjo

Janne Varjo (FT) työskentelee apulaisprofessorina (Koulutuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tutkimus) Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa Koulutussosiologian ja -politiikan tutkimusyksikössä (Kupoli). Hänen tutkimusintressinsä liittyvät kasvatussosiologian, koulutuspolitiikan sekä koulutuksen historian ja hallinnon kysymyksiin.

Tanja Vehkakoski

Tanja Vehkakoski, KT, dosentti, työskentelee erityispedagogiikan yliopistonlehtorina Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitoksella. Hänen tutkimuksellisia kiinnostuksenkohteitaan ovat pedagoginen dokumentaatio, luokkahuonevuorovaikutus sekä yhteiskuntatieteellinen vammaistutkimus. Metodisesti Vehkakoski on erikoistunut laadullisiin tutkimusmenetelmiin, kuten erityisesti diskurssianalyysiin, keskusteluntutkimukseen sekä narratiiviseen tutkimukseen.