Kulttuurihistoriallisen toiminnanteorian -teemaryhmä (CHAT)

Cultural-Historical Activity Theory Special Interest Group (CHAT-SIG)

The cultural-historical activity theory special interest group (CHAT-SIG) brings together researchers and research groups who use the Finnish tradition of cultural-historical activity theory in their research or engage in dialogue with it. The goal of the SIG is to further develop this theory both within education and in other disciplines in response to acute societal needs of our time.

The roots of cultural-historical activity theory lie in the works of Lev Vygotsky, Aleksei Leont’ev, Alexander Luria, V. V. Davydov and Evald Ilyenkov. Cultural-historical activity theory has developed in Finland as a multidisciplinary theory that studies and theorizes human activities taking place in educational and play settings, workplaces, communities and social movements. In recent years, researchers have focused on understanding interplay and networks between multiple activity systems, expansive learning, collective concept formation and transformative agency. The Finnish tradition of activity theory works with a sophisticated set of methodological tools of Change Laboratory, formative interventions and data analysis.

The SIG operates in english.

Contact persons:

Annalisa Sannino, annalisa.sannino@tuni.fi
Jaakko Hilppö, jaakko.hilppo@helsinki.fi

Coordination group:

Yrjö Engeström, University of Helsinki
Jaakko Hilppö, University of Helsinki
Niina Mykrä, Tampere University
Sami Paavola, University of Helsinki
Annalisa Sannino, Tampere University


Kulttuurihistoriallisen toiminnanteorian -teemaryhmä (CHAT)

Kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian teemaryhmä (CHAT) pyrkii tuomaan yhteen Suomessa toimivia tutkijoita ja tutkimusryhmiä, jotka käyttävät kulttuurihistoriallista toiminnan teoriaa tutkimuksessaan tai käyvät dialogia sen kanssa. Teemaryhmän tavoitteena on vahvistaa teoriaa koskevaa keskustelua niin kasvatustieteen sisällä kuin muiden tieteissä piirissä vastatakseen paremmin tämän hetken yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian juuret ovat Lev Vygotskyn, Aleksei Leontjev ja Alexander Lurian sekä esimerkiksi Evald Ilyenkovin tuotannossa. Kulttuurihistoriallinen toiminnan teoria on Suomessa kehittynyt monitieteiseksi teoriaksi, jonka keskiössä on ihmisen toiminnan ja erilaisten kollektiivisten toimintajärjestelmien, kuten kasvatus-, koulutus- tai työorganisaatioiden, leikin, kansalaisjärjestöjen, sekä sosiaalisten liikkeiden tutkimus. Viime aikoina on tutkittu paljon myös toimintajärjestelmien välistä vuorovaikutusta, niiden välisiä verkostoja, muutostoimijuutta, ekspansiivista oppimista sekä esimerkiksi kollektiivista käsitteen muodostusta. Keskeinen osa suomalaista Toiminnan teorian perinnettä on monipuolinen muutoslaboratorio metodologia, formatiiviset interventiot ja näitä koskevien aineistojen analyysi.

Teemaryhmän pääkieli on englanti.

Yhteyshenkilöt:

Annalisa Sannino, annalisa.sannino@tuni.fi
Jaakko Hilppö, jaakko.hilppo@helsinki.fi

Teemaryhmän johtoryhmä:

Yrjö Engeström, Helsingin yliopisto
Jaakko Hilppö, Helsingin yliopisto
Niina Mykrä, Tampereen yliopisto
Sami Paavola, Helsingin yliopisto
Annalisa Sannino, Tampereen yliopisto