Opettajankoulutuksen tutkimuksen erityisteemaryhmä  

Opettajankoulutuksen tutkimuskenttä on moninainen ja kansainvälisesti yksi suurimmista kasvatustieteen alle sijoittuvista tutkimuskohteista.  Teemaryhmä on perustettu keväällä 2023 ja toivottaa tervetulleeksi verkostoitumaan tämän tutkimusintressin parissa työskentelevät henkilöt.

Opettajankoulutuksen tutkimuksen erityisteemaryhmän toiminta-alue on laaja, ja se käsittää tutkimusperustaisen, yliopistollisen opettajankoulutuksen tutkimuksen, joka voi kohdentua varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukio-opetuksen, kuin aikuiskoulutuksenkin konteksteihin. Opettajankoulutuksen tutkimuksen erityisteemaryhmä on teoreettisesti, metodologisesti ja menetelmällisesti monipuolinen. Opettajankoulutuksen tutkimus voi olla yleisdidaktista ja ainedidaktista. Tutkimuksen kohteita voivat olla opettajankoulutuksen kontekstit, opetussuunnitelmat, oppimisympäristöt ja pedagogiikka. Opetusharjoittelun, ohjauksen ja mentoroinnin teemat ovat oma laaja ja merkittävä kokonaisuutensa opettajankoulutuksen tutkimuksessa. Opettajien jatkuva oppiminen ja ammatillinen kehittyminen sekä opettajankoulutuksen aikana että uran eri vaiheissa ovat keskeisiä tutkittavia ilmiöitä. Opettajankouluttajien asiantuntijuus ja avainrooli opettajankoulutuksen toteuttajina ja kehittäjinä on tärkeä tutkimuksellinen näkökulma. 

Opettajankoulutuksen tutkimuksen erityisteemaryhmä keskittyy ajankohtaisen opettajankoulutuksen tutkimuksen tarkasteluun, opettajankoulutukseen liittyvän tutkimuksen yhteistyöverkostojen kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Tämän lisäksi pyritään järjestämään erilaisia kansallisia ja kansainvälisiä tutkijatapaamisia sekä edistämään ja tukemaan tutkimusalueen väitöskirjatutkijoiden tutkimustyötä. Tavoitteena on edistää tutkimusalueen tieteellistä julkaisutoimintaa mm. journaalien erikoisnumeroiden ja toimitettujen tieteellisten teosten muodossa.


Teemaryhmää koordinoivat

Katriina Maaranen (katriina.maaranen@helsinki.fi), Katariina Stenberg (katariina.stenberg@helsinki.fi), Outi Kyrö-Ämmälä (outi.kyro-ammala@ulapland.fi) ja Sirpa Eskelä-Haapanen (sirpa.eskela-haapanen@jyu.fi).