Kasvatuspsykologian ja oppimistutkimuksen verkosto

Kasvatuspsykologian ja oppimistutkimuksen SIG-ryhmä (Educational Psychology and Learning Research Special Interest Group) on alan tutkijoiden ja opiskelijoiden valtakunnallinen verkosto, jonka tavoitteena on edistää kasvatuspsykologiaan liittyvää tutkimusta ja opetusta sekä tutkijoiden välistä yhteistyötä.

Verkoston jäsenten tutkimus käsittelee laajasti kasvatuspsykologiaan ja oppimistutkimukseen liittyviä aiheita, kuten oppimista, suoriutumista, motivaatiota ja hyvinvointia erilaisten oppijoiden keskuudessa, erilaisissa oppimisympäristöissä ja koulutuspolun eri vaiheissa. Tutkimukset käsittelevät esimerkiksi näiden ilmiöiden keskinäisiä yhteyksiä, niiden kehitystä yli ajan ja niiden tilannekohtaista dynamiikkaa. Oppimisen monipuolinen tukeminen sekä erilaiset pedagogiset käytänteet ja interventiot ovat myös olennainen osa verkoston tutkimusta.

Verkosto pyrkii tuomaan yhteen Suomessa toimivia tutkijoita ja tutkimusryhmiä ja luomaan kontakteja myös kansainvälisiin saman alan verkostoihin. Ryhmä tarjoaa mahdollisuuden välittää tuoretta tutkimustietoa ja käydä keskustelua ajankohtaisista tutkimuksellisista teemoista sekä erilaisista teoreettisista ja metodologisista lähestymistavoista. SIG-ryhmä pyrkii tukemaan alan tutkimusta myös edistämällä aiheeseen liittyvää julkaisutoimintaa osallistumalla esimerkiksi lehtien teemanumeroiden toimittamiseen.

Myös tutkimusmenetelmäosaamisen levittäminen ja tutkimusmenetelmien opetukseen liittyvän yhteistyön kehittäminen ovat yhteisön tärkeitä tavoitteita. Verkoston piirissä tehtävä tutkimus hyödyntää laajasti erilaisia niin kvantitatiivisia kuin kvalitatiivisiakin tutkimusmenetelmiä ja perinteisempien tutkimusmenetelmien rinnalla hyödynnetään myös oppimistutkimuksen uusia menetelmiä (esim. fysiologiset mittaukset).

Verkoston toimintaan voi osallistua esimerkiksi Kasvatustieteen päivillä, sillä järjestämme vuosittain Kasvatustieteen päivien yhteydessä teemaryhmän sekä verkoston tapaamisen. Lisäksi pyritään järjestämään muitakin tapahtumia, kuten luentoja, webinaareja ja menetelmäalustuksia, ja luomaan erityisesti väitöskirjatutkijoille ja tutkijatohtoreille foorumi omien tulosten esittelyyn, verkostoitumiseen ja tutkimusyhteistyön suunnitteluun. Kaikkea tätä varten perustamme tiimin sopivalle yhteistyöalustalle, joka mahdollistaa joustavan ja monipuolisen tiedottamisen, keskustelun ja materiaalin jakamisen. Lähetämme kutsun alustalle kaikille ilmoittautumislomakkeen täyttäneille.

Voit liittyä verkostoon täyttämällä ilmoittautumislomakkeen:

https://forms.gle/EA8JNjHidAdKMvFi6

Verkosto toivottaa uudet jäsenet tervetulleiksi!

Koordinaattorit:

Yhteydenotot: heta.tuominen@uef.fi

EDUCATIONAL PSYCHOLOGY AND LEARNING RESEARCH SPECIAL INTEREST GROUP

The Educational Psychology and Learning Research Special Interest Group is a national network for researchers and students in the field of educational psychology. Our aim is to promote research and teaching in the field, as well as advance the co-operation and networking opportunities of researchers.

Our members’ research focuses on a broad range of topics related to educational psychology and learning research, such as learning, achievement, motivation, and well-being among students of different ages, in various educational settings and learning environments, and at different stages of their educational careers. Studies focus, for instance, on the interrelationships of these phenomena, their development over time, and their situational dynamics. Also, support in learning, different pedagogical practices, and interventions are important parts of the SIG members’ research.

All researchers interested in educational psychology and learning research can take part in the SIG’s activities. The most important event each year is the FERA Conference on Education (Kasvatustieteen päivät), where we organize a thematic group and an annual meeting of the SIG. In addition, we arrange other events, such as lectures, webinars and method talks, to disseminate recent research findings and know-how in advanced research methods.

You are welcome to join our special interest group! You can do so by filling in this form:

https://forms.gle/EA8JNjHidAdKMvFi6

The SIG coordinators:

Contact: heta.tuominen@uef.fi