Kestävä kehitys kasvatuksessa ja koulutuksessa -verkosto

Verkosto aloitti toimintansa vuonna 2004. Verkosto edistää kestävää kehitystä ja sen tutkimusta sekä kansallisesti että kansainvälisesti ihmisenä kasvamisen ja sivistyksen näkökulmaa painottaen.

Toiminnan keskiössä ovat sellaiset käyttäytymisen muutokseen ja yhteiskunnalliseen muutokseen liittyvät kysymykset, joiden avulla on mahdollista siirtyä kestävään elämäntapaan ja kulttuuriin. Verkostossa kohtaavat vastuulliseen maailmasuhteeseen kasvamisesta kiinnostuneet empiiristä ja teoreettista tutkimusta tekevät tutkijat kaikilta koulutuksen asteilta. Lähestymistapa on tieteidenvälinen, sillä aihepiirit ovat monitieteisiä – ekologisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin tarkasteluihin linkittyviä.

Tarkasteltavat ilmiöt määrittyvät väljästi, mutta kehyksen niille muodostaa Agenda 2030 -ohjelma, joka linjaa kaikkien maailman maiden pyrkimyksiä tulevien vuosien aikana. Yhteistä tutkittaville ilmiöille onkin tulevaisuussuuntautuneisuus. Tutkimus voi kytkeytyä ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuteen, kuluttamiseen, globaaleihin kysymyksiin tai ihmisoikeuksiin. Myös vastuullista maailmasuhdetta korostavan ekososiaalisen sivistyskäsityksen empiirinen ja käsitteellinen tarkastelu on mukana verkoston toiminnassa.

Kiinnostuneet kasvatustieteellisen seuran jäsenet voivat liittyä halutessaan verkoston Facebook-ryhmään osoitteessa www.facebook.com/groups/547595455336953  Tämän FB-ryhmän luomisen perustana on prof. Mauri Åhlbergin kehittelemä teoria siitä, että ihmiskunnan kohtaamien kestävyyskriisien ratkaisemisessa tarvitaan nopean oppimisen edistämistä, totuutta etsivää dialogia ja yhteisöllistä kumulatiivista tiedonrakentamista. Kelpo väline näitä tavoitteita kohti kuljettaessa on ihmiskunnan rakentaman suurimman infrastruktuurin, internetin hyödyntäminen.

Kestävä kehitys kasvatuksessa ja koulutuksessa -verkoston koordinaattorina toimii sosiaalipedagogiikan professori Arto O. Salonen (arto.salonen@uef.fi)