Säännöt

Suomen kasvatustieteellinen seura r.y:n säännöt

Hyväksytty Suomen kasvatustieteellinen seura r.y:n syyskokouksessa 19.11. 2014

Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 §
Suomen kasvatustieteellinen seura r.y. on rekisteröity yhdistys, jonka kotipaikka on Helsingin kaupunki. Tästä yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä Seura. Seuran epävirallinen ruotsinkielinen nimi on Samfundet för Pedagogisk Forskning i Finland ja epävirallinen englanninkielinen nimi on Finnish Educational Research Association (FERA).

2 §
Seuran tarkoituksena on edistää kasvatustieteellistä tutkimusta, lisätä siihen kohdistuvaa harrastusta sekä osallistua kasvatuksesta ja kasvatustieteestä käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tätä varten Seura tukee kasvatustiedettä harjoittavia laitoksia ja yksityisiä henkilöitä antamalla apurahoja ja stipendejä, edistää näiden välistä yhteistoimintaa, pitää yhteyttä alan kotimaisiin ja ulkomaisiin seuroihin ja laitoksiin, harjoittaa ja tukee julkaisuapurahoin tai vastaavilla tavoilla julkaisu- ja muuta tiedotustoimintaa, antaa lausuntoja sekä järjestää Kasvatustieteen Päivät ja muita kokouksia, joissa on julkisia esitelmiä.

Jäsenet

3 §
Seuran jäsenistön muodostavat varsinaiset jäsenet, kunniajäsenet, opiskelijajäsenet ja eläkeläisjäsenet. Varsinaiseksi jäseneksi tai opiskelijajäseneksi hallitus voi anomuksesta ottaa sitä haluavan henkilön, joka on harjoittanut kasvatustieteen opintoja tai on julkaisuillaan tai toiminnallaan edistänyt Seuran tarkoitusperiä. Kunniajäseneksi Seuran vuosikokous voi kutsua Seuran hallituksen esityksestä yksimielisellä päätöksellä erittäin ansioituneen koti- ja ulkomaisen kasvatustieteen tutkijan tai seuran toiminnassa erityisen ansioituneen henkilön. Seuran kannattavaksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa. Saavutettuja jäsenoikeuksia ei loukata.

4 §
Varsinaiset jäsenet ja opiskelijajäsenet sekä kannattavat jäsenet suorittavat syyskokouksen kalenterivuodeksi kerrallaan määräämän vuosimaksun. Vuosimaksu voidaan määrätä eri suuruisiksi eri jäsenryhmille. Kunniajäsen ei suorita jäsenmaksua.

5 §
Jäsen voi erota Seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa kokouspöytäkirjaan merkittäväksi. Varsinainen jäsen tai opiskelijajäsen, joka kahtena peräkkäisenä vuonna ei ole maksanut vuosimaksua, katsotaan hallituksen päätöksellä eronneeksi Seurasta.

Hallinto

6 §
Seuran asioita hoitaa näiden sääntöjen määräämällä tavalla Seuran hallitus. Hallituksen muodostavat vuosikokouksessa valitut puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja vähintään kolme enintään viisi muuta jäsentä, joista viimeksi mainituille valitaan varahenkilöt. Hallitus valitsee keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja tiedottajan. Hallitus valitaan kerrallaan toimikaudeksi, joka on kaksi kalenterivuotta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme muuta jäsentä on saapuvilla. Hallitus valmistelee Seuran kokouksissa käsiteltävät asiat, huolehtii niissä tehtyjen päätösten toteuttamisesta, antaa Seuran nimissä lausuntoja ja hoitaa Seuran taloutta, josta se kokonaisuudessaan on vastuussa.

7 §
Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja kukin yksinään. Hallitus voi antaa nimenkirjoitusoikeuden yhdistyksen toimihenkilöille yksinään.

8 §
Puheenjohtaja johtaa puhetta Seuran kokouksissa, lukuun ottamatta varsinaisia kokouksia ja ylimääräistä kokousta, ja hallituksen kokouksissa. Hän pitää vuosikokousesitelmän. Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtävät tämän ollessa estyneenä. Sihteeri toimittaa kokouskutsut, laatii kokousten esityslistat ja pöytäkirjat, huolehtii työkokouksissa tehtyjen päätösten toimeenpanosta, hyväksyy laskut hallituksen päätösten mukaisesti, laatii toimintakertomuksen, valvoo Seuran julkaisutoimintaa ja pitää luetteloa Seuran jäsenistä. Tiedottaja huolehtii yhteydenpidosta kasvatustieteellisen alan kotimaisiin ja ulkomaisiin yhteistyötahoihin järjestöihin, tiedottaa jäsenistölle kansainvälisistä tapahtumista ja vastaavasti kansainvälisten tiedotuskanavien kautta suomalaisista kasvatustieteellisen alan tapahtumista, joilla voidaan olettaa olevan kansainvälistä mielenkiintoa. Taloudenhoitaja huolehtii Seuran varoista, kantaa saatavat, suorittaa maksut ja laatii tilit. Sihteerille, tiedottajalle ja taloudenhoitajalle voidaan syyskokouksen päätöksellä maksaa palkkiota.

Tilit

9 §
Seuran tilinpäätös tehdään kalenterivuosittain ja esitetään hyväksyttäväksi kevätkokouksessa. Hallituksen tulee jättää tilit tammikuun kuluessa toiminnantarkastajalle ja/tai tilintarkastajalle, joiden tulee antaa lausuntonsa edellisen vuoden varainhoidosta ja tileistä sekä jättää se hallitukselle viimeistään kahta viikkoa ennen kevätkokousta.

Kokoukset

10 §
Seuran kokouksissa on kaikilla jäsenillä puhevalta. Päätäntävalta on varsinaisilla jäsenillä. Kokousesitelmät ovat julkisia ja niitä voivat puheenjohtajan kutsusta pitää myös Seuraan kuulumattomat henkilöt. Kokouskutsu toimitetaan kirjeitse seuran jäsenille ja sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa seuralle tai julkaistaan seuran kotisivuilla sekä Kasvatus-lehdessä, ja kaikissa tapauksissa vähintään kuusi päivää ennen kokousta. Kutsuttaessa kokoukseen, jossa käsitellään yhdistyslain (503/89) 24 pykälässä mainittuja asioita, on siitä kutsussa erikseen mainittava. Kokouksen pöytäkirja tarkistetaan viimeistään seuraavassa kokouksessa tai muulla yhdistyslain edellyttämällä tavalla.

11 §
Seura pitää vuosittain kaksi kokousta, kevät- ja syyskokouksen.  Seuran kevätkokous pidetään kunkin kalenterivuoden huhtikuun loppuun mennessä ja siinä esitetään edellisen vuoden toimintakertomus; esitetään edellisen vuoden tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto taloudenhoidosta ja tileistä; päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja taloudenhoitajalle;  Seuran syyskokous pidetään kunkin kalenterivuoden joulukuun loppuun mennessä ja siinä päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta; vahvistetaan vuosimaksun suuruus ja hyväksytään talousarvio; määrätään sihteerin, kansainvälisen tiedottajan, ja taloudenhoitajan palkkiot; suoritetaan hallituksen, kahden tilintarkastajan ja näiden varamiesten vaalit. Seuran ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää, hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai jos vähintään 1/10 Seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle 10 pykälässä mainitulla tavalla, vähintään 14 päivää ennen kokousta.

12 §
Äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen enemmistö, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni tai, vaalin ollessa kysymyksessä arpa. Vaaliäänestys suoritetaan umpilipuin.

Erityissäännöksiä

13 §
Seuralla on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä omistaa kiinteistöjä.

14 §
Seuran sääntöjen muuttamista tarkoittava ehdotus on jätettävä kirjallisena hallitukselle, jonka tulee esitellä asia seuraavalle vuosikokoukselle tai ylimääräiselle kokoukselle. Muutosehdotuksen hyväksymiseksi vaaditaan, että sitä puoltaa vähintään 3/4 tässä kokouksessa annetuista äänistä.

15 §
Päätös Seuran purkamisesta tehdään samassa järjestyksessä kuin päätös sääntöjen muuttamisesta, mutta sen voimaan tuleminen edellyttää, että esitys varsinaisen kokouksen lisäksi hyväksytään myös toisessa, siitä vähintään kahden kuukauden kuluttua pidetyssä kokouksessa. Jos Seura puretaan, sen omaisuus käytetään sellaisiin tarkoituksiin, joiden hyväksi Seura on toiminut, ja tavalla, josta Seuran viimeinen kokous päättää.